داعش شیعه

ضد عفونی مکانهای مقدس

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

آیا ضد عفونی حرمهای امامان شیعه با تقدس این مکانها در تعارض است؟

جزئیات