عراق

صحنه سیاست عراق در انتخاب نخست وزیر آینده

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

از وقتی اعتراضات ضد دولتی در عراق آغاز شده، سیاستمداران عراقی در دسته های کوچک با یکدیگر دیدار کرده و در خصوص اتخاذ راهبردهای تازه و هم پیمانی با یکدیگر گفتگو می کنند.

جزئیات