نخست وزیر عراق

عراق راه نجاتی ندارد

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

گرچه نخست وزیر جدیدی برای عراق منصوب شده، اما امیدی به موفقیت او نیست

جزئیات

صحنه سیاست عراق در انتخاب نخست وزیر آینده

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

از وقتی اعتراضات ضد دولتی در عراق آغاز شده، سیاستمداران عراقی در دسته های کوچک با یکدیگر دیدار کرده و در خصوص اتخاذ راهبردهای تازه و هم پیمانی با یکدیگر گفتگو می کنند.

جزئیات