هند

هند به سوی نقطه ای بی بازگشت در حرکت است

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

هند فرهنگی باستانی دارد اما رشد خصومت علیه مسلمانان تهدیدی است علیه دموکراسی این کشور

جزئیات