کلیساهای کره جنوبی

کلیسایی که عامل انتشار کرونا در کره جنوبی شد

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

با شناخته شدن کلیسای شین چانجی به عنوان عامل انتشار کرونا در کره جنوبی، برخوردهای تعصب آمیز نسبت به این فرقه افزایش یافته و اعضای آن در محل کار خود مورد شماتت و تهدید به مرگ قرار می گیرند

جزئیات