نظام بهداشتی اسرائیل

راهکارهای اسرائیل در مبارزه با ویروس کرونا

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

هدف مقامات بهداشتی اسرائیل این است که پیک بیماری، با شتاب کم و شیب ملایم باشد تا بیمارستان‌ها با هجوم بیماران و اشباع ظرفیت‌شان مواجه نشوند

جزئیات