اردوگاه مجاهدین در آلبانی

مجاهدین خلق در آلبانی (از منظر خبرنگار نیویرک تایمز)

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

این مقاله توسط خبرنگار نیویورک تایمز در بازدید از اردوگاه مجاهدین خلق نوشته شده است. وی حاصل دیده‌ها و شنیده‌هایش را در این مقاله چنین می‌نگارد:

جزئیات