نفرت از خود

از خود بیزاری در بین ما ایرانیان، مسأله ای اجتماعی؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

جامعه ایران دچار احساس ناکامی گسترده ای شده است. اگر شرایط به همین شکل پیش برود موج مهاجرت افزایش خواهد یافت و بروز خشم بیشتر خواهد شد

جزئیات