تاثیر کرونا بر آئین های مذهبی

دین در میانه شیوع کرونا

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

در شرایطی که روال عادی زندگی دستخوش بحران شود، مراسمات و آئین های مذهبی است که تسلی بخش مردم می گردد

جزئیات