عرفان

تقوا در اسلام و عرفان

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

آیا آن کس که بنای خود را بر اساس تقوای از خدا و خشنودی او نهاده بهتر است، یا آنکه بنای خود را بر لبه‌ی پرتگاهی که نزدیک فرو ریختن است قرار داده

جزئیات