آفریقا

نیمه دوم قرن از آن آفریقاست

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

تحولات سریع اقتصادی و اجتماعی افریقا باعث شده است که این قاره نقش بیشتری در امور جهان، ایفا کند.

جزئیات