تاثیر حکومت بر اخلاقیات جامعه

تاثیر سیطره دولت بر خلقیات مردم

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

راه حل، امید بستن به اصلاح ساختار‌ها توسط «نخبگان معمولی» و نه روشنفکران آکادمیک و نخبگان سیاسی است

جزئیات