زنان نقاب پوش

با شیوع کرونا، پذیرش زنان نقاب پوش بیشتر شده است

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

با شیوع کرونا و استفاده مردم از ماسک، حضور در اماکن عمومی برای زنانی که نقاب می زنند راحت تر شده است

جزئیات