#تحصیل علم

دانش و خردورزی، راه ترقی و سرافرازی امّت اسلام

۱۳۹۴ مرداد ۱۲

عصر پیش‌رو عصر برخورد و مبارزه‌ی فرهنگ‌ها و تمدن‌های بشری است؛ در میانه‌ی این رویارویی ایجاد شبهه در نسل جوان امری معمول به شمار می‌رود.

جزئیات