کرونا در هند

شیوع کرونا، وضعیت مسلمانان هند را وخیم تر کرد

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

همه‌گیری کووئید19 در هندوستان، به فرصتی برای حمله مجدد به مسلمانان تبدیل شده است.

جزئیات

پیامدهای کرونا در هند

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

تعطیل شدن ناگهانی مشاغل در هند، بر اثر شیوع کرونا، جان میلیون‌ها کارگر مهاجر را به لب رسانده است.

جزئیات