#فوربز

رهبران زن در مبارزه با کرونا بهترین عملکرد را داشتند

۱۳۹۹ فروردین ۳۱

از ایسلند تا تایوان و از آلمان تا نیوزیلند، زنان با عملکرد خوب خود به جهانیان نشان دادند که چگونه باید بحران ها و بی نظمی های حاکم بر کشورهایشان را مدیریت کنند.

جزئیات