تاثیر قرنطینه بر افزایش خشونت خانگی

افزایش خشونت خانگی در خاورمیانه

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

درحالیکه جهان با مقررات منع رفت و آمد و قرنطینه سعی در مهار کرونا دارد، کمتر کسی به اثرات این اقدامات فکر می کند

جزئیات