عراق

موانع فرهنگی دولت عراق در مهار کرونا

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

اعتقادات مذهبی از یک سو و بدبینی عمیق نسبت به دولت از سوی دیگر، باعث شده است كه مردم از ابراز ابتلا به کرونا شرمنده باشند و از دادن تست بترسند.

جزئیات