هند

شیوع کرونا، وضعیت مسلمانان هند را وخیم تر کرد

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

همه‌گیری کووئید19 در هندوستان، به فرصتی برای حمله مجدد به مسلمانان تبدیل شده است.

جزئیات