کرونا در فرانسه

تأثیر کرونا بر آداب دفن مسلمانان فرانسه

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

شیوع کرونا در فرانسه، یهودیان و مسلمانان را مجبور به ترک مناسک و آموزه های دینی مربوط به کفن و دفن امواتشان نموده است.

جزئیات