تعطیلی مسجدالحرام و حرم پیامبر

همراهی شاه و مفتی در تعطیلی اماکن مقدس عربستان

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

حفظ تعادل در رعایت بهداشت، احکام شرع و باز نگاه داشتن گلوگاههای اقتصادی امر آسانی نیست؛ اینکه عربستان چگونه این چالش ها را حل و فصل خواهد کرد؛ امری است که باید نشست و دید.

جزئیات