ایتالیا

این روزها، رهبری جهان در دست برلین است

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

اغلب مردم دنیا از آلمان متنفرند، در حالی که این کشور بیش از سایر کشورها برای مهار کرونا به همسایگان خود کمک کرده است

جزئیات