اقتصاد سبز

چین پیشرو در استفاده از انرژی های سبز

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

چین هیچگاه در مقابله با تغییرات اقلیمی نقش پیشرو نداشته، اما چه بسا این پکن باشد که زمین را از پیامدهای افزایش گازهای گلخانه ای نجات دهد.

جزئیات