عراق

کاهش نفوذ «کتائب حزب الله» در عراق

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

فارین پالیسی در گزارشی به کاهش قدرت گروه کتائب حزب الله، در پی ترور ابومهدی مهندس و نخست وزیری مصطفی کاظمی پرداخته است

جزئیات