ادبیات عرب

چرا ادبیات عرب در ایران محبوب نیست؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

بر روشنفکران ما بایسته است که تعصبات قومی و خصومت تاریخی خود را کنار بگذارند و دانش خود را در مورد همسایگان عرب خود به روز کنند

جزئیات