مسیحیان خاورمیانه

زنان مسیحیِ عرب در مقابل سلطه کلیسا می ایستند

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

عده ای از مسیحیان و مسلمانان خاورمیانه خواهان تغییر قانون ارث و پذیرش ازدواج مدنی هستند

جزئیات