انزوای فکری

آیا ما منزوی هستیم؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

پاسخ کوتاه: بستگی به شعاع دایره ای دارد که در آن زندگی و معاشرت می کنیم.

جزئیات