طبقه متوسط لبنان

مرگ طبقه متوسط لبنان

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

لبنان، با آن سابقه درخشان در زمینه تجارت، درحال فرو رفتن در فقر دائمی است.

جزئیات