سند چشم انداز 2030

شیعیان شهروندان درجه دو عربستان

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

اصلاحات بن سلمان مادامی که آزادی مذهبی شیعیان را تضمین نکند، به نتیجه نمی رسد

جزئیات

لرزه ای که کرونا بر جان اقتصاد عربستان انداخت

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

سقوط قیمت نفت به معنای آن است که کشور پول کافی برای توسعه اقتصاد غیرنفتی خود نخواهد داشت

جزئیات