بحران آب عراق

تغییرات اقلیمی، مهمترین تهدید خاورمیانه

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

عوامل بسیاری در ایجاد اعتراضات سالهای اخیر در عراق و مصر نقش داشته، اما تغییرات اقلیمی وجه مشترک همه این ناآرامی ها بوده است.

جزئیات

چگونه می توان مشکل آب عراق را حل کرد؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

توجه به بحران آب عراق باید در اولویت برنامه های نخست وزیر این کشور قرار گیرد، زیرا بی توجهی به این بحران، تلاش برای بازسازی کشور را ناکام باقی خواهد گذاشت.

جزئیات