#عراق

چگونه می توان مشکل آب عراق را حل کرد؟

۱۳۹۹ خرداد ۲۰

توجه به بحران آب عراق باید در اولویت برنامه های نخست وزیر این کشور قرار گیرد، زیرا بی توجهی به این بحران، تلاش برای بازسازی کشور را ناکام باقی خواهد گذاشت.

جزئیات