لئوپولد دوم

مجسمه های مخدوش

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

صدای معترضان وقتی به گوشها رسید که اعتراضات ضد نژادپرستی، مجسمه تاجر برده را در انگلیس به زیر کشید و آن را به اعماق آب ها انداخت.

جزئیات