برده داری مدرن

برده داری مدرن در خاورمیانه

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

درحالی مردم خاورمیانه با سکوت تظاهرات آمریکایی ها علیه نژادپرستی را نظاره می کنند که خود سابقه درخشانی در این امر ندارند

جزئیات