خشونت پلیس

بزرگترین زندان جهان

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

اگر هر ایالت آمریکا را یک کشور بدانیم، در لیست کشورهایی که بالاترین نرخ زندانی در جهان را دارند، 31 کشور اول، ایالت های آمریکا خواهند بود

جزئیات