#ناسیونالیسم هندو

سرایت اسلام هراسی از هندوستان به جهان

۱۳۹۹ تیر ۲۰

ناسیونالیسم هندو به گسترش اسلام‌هراسی در سراسر جهان کمک کرده و باعث شده است که کشورهایی همچون کانادا که به چندفرهنگی بودن شهره هستند نیز با این معضل دست و پنجه نرم کنند.

جزئیات