رابطه ایران و چین

اتکاء پرمخاطره ایران به چین

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

اتکای تهران به پکن، بدلیل تنهایی استراتژیک تهران و نبود هیچ متحد دیگری، منافع بلندمدت ایران را تضمین نمی کند.

جزئیات

هیاهو برای هیچ

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

چین رابطه با آمریکا و نفوذی که در خلیج فارس بدست آورده را فدای گسترش رابطه خود با ایران نمی کند

جزئیات