اثر تغییرات اقلیمی بر خاورمیانه

تغییرات اقلیمی، مهمترین تهدید خاورمیانه

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

عوامل بسیاری در ایجاد اعتراضات سالهای اخیر در عراق و مصر نقش داشته، اما تغییرات اقلیمی وجه مشترک همه این ناآرامی ها بوده است.

جزئیات