#آلمان

آلمانی ها چگونه حکمرانی می کنند؟

۱۳۹۹ شهریور ۱۶

دو جنگ جهانی اتفاق افتاد تا اندیشه حکمرانی در آلمان از ایده آلیسم به رئالیسم تبدیل شود و آلمانی ها متوجه محدودیت های خود شوند

جزئیات

یک کودک از پنج کودک آلمانی در فقر بزرگ می شود

۱۳۹۹ مرداد ۰۴

21.3% از کل افراد زیر 18 سال در آلمان، در فقر بزرگ می شوند

جزئیات