اوانجلیک

حمایت از اسرائیل در میان نسل جدید اوانجلیک های آمریکا کم شده است

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

در گیری های اخیر بین اسرائیل و فلسطین نشان داد که نگرش یهودیان جوان آمریکایی به اسرائیل تغییر کرده و این درحالی است که اسرائیل حساب ویژه ای روی اوانجلیک ها در حمایت از موجودیت خود باز کرده است.

جزئیات

نقش اوانجلیک های آمریکا در تحولات خاورمیانه

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

با حضور بایدن در مقام ریاست جمهوری، چیزی از نفوذ و اثرگذاری انجمن های اوانجلیک کم نخواهد شد

جزئیات

جمهوریخواهان یا دموکراتها؛ کدامیک بیشتر دوست اسرائیل هستند؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

حمایت بی قید و شرط از اسرائیل، بین تمام دولت های آمریکا مشترک است؛ وجه تمایز آنها، انگیزه کلی از این حمایت و تفاوت پایگاه رأی دو حزب می باشد.

جزئیات

نقش رأی دهندگان مذهبی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

بسیاری از محافظه کاران مذهبی چهار سال پیش با انتخاب ترامپ دست به قماری بزرگ زدند؛ اکنون ترامپ می کوشد که بار دیگر آنان را ترغیب به رأی دادن کند

جزئیات

باید از مداخلات اوانجلیک های آمریکا ترسید

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

پمپئو با باورهای اوانجلیکی و صهیونیستی خودش، به شدت بر تصمیمات ترامپ اثر گذاشته و حتی برای انگلیس (متحد دیرپای آمریکا) نیز تبدیل به چالش شده است

جزئیات