#صنعت سکس

بردگی جنسی، بارزترین نماد بردگی در دوران معاصر

۱۳۹۹ مرداد ۲۱

امروزه، حدود 40.3 میلیون نفر در سطح جهان به بردگی کشیده شده‌اند که بیش از هر زمانی در طول تاریخ است

جزئیات