نابرابری در سیستم قضایی آمریکا

بردگی جنسی، بارزترین نماد بردگی در دوران معاصر

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

امروزه، حدود 40.3 میلیون نفر در سطح جهان به بردگی کشیده شده‌اند که بیش از هر زمانی در طول تاریخ است

جزئیات