#کودکان کار

نسل سوخته‌ی هندوستان

۱۳۹۹ مرداد ۲۶

کرونا، کودکان هندی را مجبور به ترک تحصیل کرده است

جزئیات