کودکان کار

نسل سوخته‌ی هندوستان

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

کرونا، کودکان هندی را مجبور به ترک تحصیل کرده است

جزئیات