زنان مسلمان

چگونه رسانه‌ها زنان مسلمان را مقصر شیوع کرونا جلوه می‌دهند؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

چرا وقتی صحبت از وضعیت قرمز بدلیل شیوع کرونا می شود، تصاویر اقلیت‌ها و به طور خاص مسلمانان در رسانه ها به تصویر کشیده می شود؟

جزئیات