پولیتیکو

نقش رأی دهندگان مذهبی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

بسیاری از محافظه کاران مذهبی چهار سال پیش با انتخاب ترامپ دست به قماری بزرگ زدند؛ اکنون ترامپ می کوشد که بار دیگر آنان را ترغیب به رأی دادن کند

جزئیات