سیل مهاجرت به اروپا

تغییراتی که بهار عربی در اروپا ایجاد کرد

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

یک دهه از شروع انقلاب در جهان عرب گذشته و اروپا دستخوش تغییرات بسیاری شده است

جزئیات

پنج سال پس از بحران مهاجرت، آیا تصمیم مرکل درست بود؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

اطلاعات جدید بدست آمده، نادرستی دیدگاههای منتقدان سیاست مهاجرپذیری خانم مرکل و موفقیت کشور در جذب پناهجویان در جامعه را نشان می دهد.

جزئیات