تغییر باورهای دینی در ایران

افزایش شمار مسیحیان ایران به یک میلیون نفر

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

مدت هاست که محققان حوزه مسیحیت، از رشد شگفت آور کلیسا در ایران صحبت می کنند و حالا این محققان اطلاعاتی بدست آورده اند که درستی ادعاهایشان را اثبات می کند.

جزئیات