ناامنی در لبنان

رونق بازار اسلحه در لبنان در پی افزایش جرم و جنایت

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

در پی فروپاشی اقتصاد لبنان، ارتکاب جرم در این کشور افزایش یافته و شهروندان را به سمت خرید سلاح سوق داده است

جزئیات