ادغام مسلمانان در جامعه آلمان

مسلمانان برای ادغام شدن در جامعه آلمان با چه موانعی روبرو هستند؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

ده سال قبل رئیس جمهور آلمان «کریستین ولف» گفت که اسلام بخشی از جامعه آلمان شده است؛ اما این امر چقدر درست است؟

جزئیات