حضور شبه نظایمان سوری در آذربایجان

حضور مزدوران سوری در آذربایجان

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

آنان ما را فریب دادند؛ به ما گفتند که شما را برای محافظت از پایگاه نظامی ترکیه می بریم؛ اما به آذربایجان آوردند.

جزئیات